Ο Ιστορικός Δημήτρης Πασχάλης

Play Video

Ένα αφιέρωμα στον

Ιστοριογράφο και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Δημήτρη Πασχάλη,

Ο Δημήτρης Πασχάλης έγραψε ένα ογκώδες βιβλίο για την ιστορία του νησιού.

Διέσωσε παλαιά έγγραφα που κινδύνευαν να χαθούν.

Ομολογεί: «Όχι μετά στολής μόνον, αλλά πάθους αληθινού, αγαπήσαντες την ωραίαν ημών πατρίδα, την παμφιλητάτην Άνδρον, αφιερώσαμεν εις αυτήν και την ψυχήν και την διάνοιαν ημών».